placeholder.jpg

KOM MED I FORENINGEN FOR OPRENSNING AF GIFTGRUNDENE I DANMARK

Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark – er oprettet for at samle kræfterne og udgøre et stærkt talerør for alle, som ønsker Danmarks jordforureninger renset op – herunder giftdepotet ”Lynfrosten” i Nyborg.

Bliv medlem af og støt vores forening, så vi fortsat kan få råd til juridisk bistand i vores klagesager over Nyborg Kommunes vedtagelse af byggeri oven på giftdepotet på Lynfrosten – og så vi kan være et stærkt talerør for oprensning af Danmarks store giftgrunde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Et lille beløb med en stor betydning
Støt vores arbejde for oprensning af giftgrunden Lynfrosten:


- MELD DIG IND I ”Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark” på hjemmesiden her. 
- Gør dit medlemsskab til en fast overførsel på netbank.
- Giv et støttebeløb:
Brug vores kontonummer 5393 0251024 til donationer og gaver til os.
Skriv i tekstfeltet, at det er en donation.

Meld dig ind her

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klagesager

Vi har haft 2 klagesager i Planklagenævnet over lokalplan 302 angående byggeri på Lynfrostgrunden uden forudgående oprensning.
De blev afgjort i december 2022 til fordel for kommunen. Vi arbejder derfor videre for at få jordforureningsloven ændret, så det ikke skal være lovligt at bygge f.eks. som i dette tilfælde butikker oven på en stærkt forurenet giftgrund / giftdepot.
Vi har klaget til Miljøstyrelsen over rensningsanlæggets håndtering af udledningen via ledningsnettet fra giftgrunden og forureningsfanen.
Vi arbejder for, at regnvandsledninger fra forureningsområdet ikke skal kobles direkte på havledningen, så den giftige udledning føres direkte ud i Storebælt.
Følg med i hvordan det går med disse i vores Facebookgruppe:
"Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde"


Det ved vi om Lynfrosten i Nyborg

- Der er spildt/dumpet/nedgravet 1000 (tusind) tons kemiaffald - bl.a. phenoler i Tjærekompagniets virke, før Lynfrosten blev bygget oven på brandtomten i 1970.

- Der er på grunden nedgravet ca. 100-200 stk. 200 liters tromler med sprøjtegift / pesticider og restprodukter fra produktionen, som er meget giftigt og sundhedsskadelig.
Tromlerne er forlængst rustet op og lækker til omgivelserne i uhyggelig grad. 

- Giften ligger ikke "stille". Den har i mange år spredt sig i retning NØ mod Svanedammen og er tæt på Østerøvej / Storebælt - (hvis ikke den allerede er nået hertil).
Sandsynligvis er der udsivning til Knudshovedkvarteret og den tilstødende Gormsvej mv. (Her er kun taget få prøver). 

- I rapporterne over forureningsfanen ved Storebæltsvej kan man læse, at der ikke er taget prøver på den anden side af motorvejen - på dens nordøstlige side.
Man har vurderet, at forureningen ikke er nået længere. Denne vurdering er baseret på en undersøgelse af tjæreoliens bevægelser i en tjæregrund på Midtfyn i et morænelandskab, hvor jordbundsforholdene selvfølgelig er ganske anderledes end i den gamle strandeng Svanedammen, hvor giften fra Tjærekompagniet har haft frit løb igennem mere end 100 år. 


Ingen bekymrer sig om Knudshovedkvarteret og gift i regnvandsledningerne.

Det er ikke længere nogen hemmelighed at kloakkerne i Knudshovedvejkvarteret stinker af kemi. Hvis man - f.eks. i forbindelse med etablering af nyt badeværelse m.v. - skal ændre kloakker er det "helt almindelig kendt", at områdets kloakker lugter mere af kemi end af høm-høm. Det bekræfter mistanken om at forureningen ikke kun bevæger sig mod nordøst ud under Svanedammen, men også i sydlig retning - ind under Knudshovedvejkvarteret og i direkte linje mod Nyborg Fjord.

Der er ingen, der ved, om forureningen er nået Storebælt eller Nyborg Fjord.
Der er ikke taget prøver siden omkring år 2000 - hvor det blev påvist an Fyns Amt, at forureningen mindst var nået 3-400 meter fra Storebælt parallelt med Østerøvej.

Der er aldrig taget vandprøver og sedimentprøver ved kystlinjen f.eks. omkring Storebæltsbadet. Lystfiskere og erhversfiskere fortæller, at der heller ikke er fisk at fange ved Nyborgs lange kystlinje. Ingen forholder sig til, om dette hænger sammen med, at forureningsfanen sandsynligvis har direkte udsivning i Storebælt.

Region Syddanmark har i lighed med øvrige regioner ikke nogen penge til oprensning, selv om ansvaret ligger hos dem. Det er staten, som skal give skaffe midler til oprensningerne.

Generationsforureninger / Giftgrunde og Lynfrosten

 
I aftalepapiret mellem støttepartierne og regeringen i 2019 stod der, at der skal tages hånd om de såkaldte generationsforureninger, hvor oprensningen koster over 50 mill kr og andre betingelser skal være opfyldt.
Oprensning af Lynfrosten koster mere end dette beløb, og forureningen har bredt sig ud i et stort område i den gamle strandeng Svanedammen både mod Storebælt og efter al sandsynlighed også mod Nyborg Fjord.
Desuden har vi mistanke om, at der udledes gift fra giftdepotet med regnvandsledningerne ud i Storebælt ved Knudshoved. Så naturen og havmiljøet trues af den giftige udsivning og udledning.
Vi kæmper for, at Lynfrosten kommer på listen over giftgrunde, der skal oprenses.
Vi kæmper også for, at jordforureningsloven ændres, så man ikke må bygge oven på en giftgrund / et giftdepot.

Stort byggeri er til evig tid en hindring

Det store butikscenterbyggeriet, som er planlagt, vil  uden oprensning først være en stor hindring i al fremtid for at komme forureningen til livs.
Derfor mener vi stadig IKKE, at der skal bygges noget nyt, før giften er fjernet og destrueret. 
Men da Planklagenævnets afgørelse er gået os imod, og byggeherre Inovater a/s er blevet fritaget for VVM-pligt - altså fritaget for den lovpligtige miljøvurdering af byggeprojektet, vil 
vi kæmpe for, at der undervejs vil blive foretaget oprensning, når man støder på nedgravede gifttromler og gamle giftdepotbassiner.
Vi holder øje med nedrivnings-og byggeprocessen.

 

 UNDERGRUNDEN UNDER
 LYNFROSTEN ER PROPPET
 MED GIFTIGE SAGER DER
 HAR BREDT SIG I MANGE 
 ÅR OG FORTSAT GØR. DER
 SKAL RENSES OP FØR DER
 SÆTTES NYE BYGNINGER 
 OVENPÅ EN SÅ ALVORLIG 
 FORURENING. 
 BORGERNES SUNDHED 
 SKAL DER IKKE GAMBLES
 MED I EN RETSSTAT. DET 
 VIL DET VÆRE I NYBORG
 HVIS EN OPRENSNING VIL
 VÆRE UMULIG FOR ALTID.