placeholder.jpg

RESUME AF GENERALFORSAMLINGER


Resume af g
eneralforsamling den 25. april 2023
 Frivilligcenter Nyborg, Vestervold, Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg .
Karin Di Martini var referent og har ud fra referatet lavet dette resume:
Deltagelse af repræsentanter fra Grindsted – en ren fremtid samt fra Høfte 42 / Fjern Giften.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter – med resume:
1. Mødeleder vælges. Preben Jørgensen
2. Bestyrelsens aktuelle sammensætning – ved Karin Di Martini (Karin).
Orienterende: Bestyrelsen er selvsupplerende og blev konstitueret i januar med samme medlemmer som de foregående år.  Revisor Poul Erik Knudsen fortsætter også.
Formand Karin. Næstformand Preben. Kasserer Lene. Hjemmesideansvarlig og medlem Jesper.
3. Tilknyttede arbejdsgrupper – ved Karin.
Fjern giften / Høfte 42 ved Bjarne Hansen.
Vi tilbød Grindsted-en ren fremtid! også at blive selvstændigt kørende arbejdsgruppe.

 1. Formandens årsberetning - ved Karin.
  Der blev orienteret om diverse aktindsigter, bekymringsskrivelser, og hvad der er kommet ud af dem -
  om vores tur til Christiansborg i februar 2023 og de politiske kontakter - om vores kontakt med andre aktive, der kæmper med forurening i deres områder.
  Alt sammen noget, der også er skrevet om i FBgruppen i løbet af året.

  5. Forventede aktiviteter for det kommende år - ved Karin.
  - Rykke for svar fra Miljøstyrelsen ang. deres fysiske tilsyn med regnvandsledningerne omkring Lynfrostengrunden.
  - Opmærksomhed omkring vores aktindsigt i forhold til nedrivnings- og byggetilladelser på Lynfrostengrunden.
  - Fortsat arbejde for at få forureningsloven ændret. Nye møder med politikere på Christiansborg.
  - Styrkelse af samarbejdet med andre grupper, der arbejder for oprensning af giftgrundene og stop for forurening af vores miljø ikke mindst havmiljøet. Foreløbig er det: Fjern giften / Høfte 42. Grindsted – En ren fremtid, Tænketanken Geo Hav samt begyndende kontakt med Rent Hav / Agersø Sund.
  - Vi skal selvfølgelig også stadig have fokus på regnvands-og havledningen.
  - Evt. forsøg på at få taget prøver af vandsøjlen ved havledningens udløbspunkt ud for Knudshoved.

  6. Årsregnskab revideret af Poul Erik Knudsen - ved kasserer Lene Ingemann Skyggelund (Lene).
  Blev godkendt.
  7. Budgetforslag - ved Lene.
  Blev vedtaget.
  8. Kontingent for kalenderåret 2023 - ved Lene.
  Fastholdelse af et medlemskontingent på 100 kr for private – og 500 kr for firmaer.

  9. Behandling af evt. indsendte forslag – ved Lene.
  Karin Di Martini havde indsendt et forslag til ændring af to af vores vedtægter. Det blev vedtaget.
  Ændring af vedtægt nr 14: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden juni måned.
  Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller på Facebook eller på mail til medlemmerne.
  Ændring af vedtægt nr. 15: Indkaldelsen skal ske med mindst en måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller Facebook eller på mail til medlemmerne.

  10. Samarbejde med andre aktive grupper i Danmark – ved Karin.
  Dette punkt blev der gjort meget ud af.
  Karin haft kontakt med Jan Rasmussen fra Agersø - Rent Hav og med Ketty Hjøllund fra Grindsted samt med  Mikkel Martin fra Geo Hav ud over dem, der var til stede. Det var: Bjarne Hansen fra ”Fjern Giften” (tidligere Høfte 42), Jill I Toftum og Preben Kraag Henriksen fra ” Grindsted – Ren fremtid”.

  Preben og Jill fra Grindstedgruppen fortalte om deres udfordringer bl.a. med – bevidst snyd med beregningsmodeller af forureningen fra myndighedernes side og med tavshedskulturen og den ”nedarvede” borgermodstand mod åbent at erkende forureningens omfang.
  De fortalte også om, hvordan andre forureninger end Grindstedsværkets er enten blevet skjult eller nedtonet.
  Det er upopulært at snakke om giften i omgivelserne – man er bange for sandheden og konsekvenserne af, at den kommer frem, bl.a. i forhold til huspriser og den ønskede vækst.
  Preben KH fortalt konkret om, hvordan det var blevet skjult for ham og familien, da de købte hus, at grunden ligger i forureningsfanen.
  Bjarne fra Fjern Giften-gruppen fortalte bl.a. om de penge / ubegrænsede midler, som nu er sat af på finansloven til oprensning af Høfte 42, og hvorfor han ikke er imponeret. Der bliver nemlig ikke stillet konkrete krav om oprensning / om handling frem for evindelige undersøgelser og ”forsøg”.
  Krav om såkaldt ”bæredygtighed” i regionens udbudsmateriale forhindrer sandsynligvis en fuldstændig oprensning – og forventes af Bjarne at befordre en fortsat uhensigtsmæssig anvendelse af pengene.
  Bjarne anbefalede Kim Blæsbjergs roman, ”De bedste familier”, da den fortæller historien om tilværelsen i  Cheminovas skygge og overgangen fra efterkrigstiden til velfærdssamfundet. Man kan måske kalde det en dokumentarisk roman.

  Der var mange detaljer i beretningerne fra de to giftige områder, som det ikke er muligt at tage med her.
  Men stor tak til Jill, Preben KH og Bjarne fordi de ville tage den lange vej til Nyborg for at møde os, fortælle om deres aktive arbejde og tage de første skridt i retning af et tættere samarbejde.

  Vi blev enige om, at selvom kampen i vores grupper ofte er op ad bakke, så giver den en øget miljøbevidsthed i vores omgivelser, når vi fortsætter med have fokus på sagerne og få dem ud i medierne. Det kan et tættere samarbejde mellem de forskellige aktive grupper styrke.
  - ”Grindsted – ren fremtid” vil overveje at blive en selvstændigt kørende arbejdsgruppe under vores paraply.
  - Vi vil organisere aktiviteter sammen.
  I første omgang kunne det være besøg hos hinanden og fremvisning af vores giftige ”seværdigheder”. Preben KH vil gerne som den første give en guidet tur i Grindsted. Vi kan invitere medlemmerne af vores forskellige FBgrupper til at deltage.
  - Grindsted – en ren fremtid vil overveje at blive selvstændigt kørende arbejdsgruppe under vores paraply.
  - Vi vil forsøge at møde samlet op ved borgermøder mm for at lægge maksimalt pres på politikerne oa.
  - Når turistsæsonen er overstået, kan vi mødes igen for at debattere, hvad vi kan gøre videre frem. Her vil vi gerne have GeoHav med, Rent Hav og andre. Det kunne være i Thyborøn.
  - Vi er interesseret i at få lavet jordforureningsloven om, da den bremser for oprensning af Danmarks giftgrunde. SF har lavet et udkast til lovforslag, som bliver fremlagt i næste folketingssamling. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi kunne gennemgå det sammen og komme med bemærkninger til det forinden – evt. til Marianne Bigum, SFs miljøordfører.
  Det betyder også, at vi skal have mere kontakt med folketingspolitikere.

  11. Eventuelt – ved Karin.
  Der var en livlig snak under alle de andre punkter, så eventuelt blev taget hen ad vejen.

  ---------------------------------------------------------------------


  Resume af digital generalforsamling:
  Den 7. april 2022


  Digital mødeleder: Janni Sørensen. Referent: Karin Di Martini
  Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter og resumé:

  1. Bestyrelsens aktuelle sammensætning – ved Karin Di Martini (Karin).
  Uændret: Karin Di Martini fortsætter som formand, Preben Jørgensen som næstformand, Lene Ingemann Skyggelund som kasserer og Jesper Ammitsbøll Sørensen som bestyrelsesmedlem. Desuden fortsætter Poul Erik Knudsen som revisor.
  2. Tilknyttede arbejdsgrupper – ved Karin. Høfte 42 har observatørstatus.

  3. Formandens årsberetning - ved Karin.
  Formanden kom ind på følgende punkter:
  - Et turbulent og meget aktivt år.
  - Kystens Parlament.
  - Møde med Beredskab Fyn og Fyns Politi.
  - Anmodninger om aktindsigter.
  - Påbud til firmaet, der demonterede produktionsanlægget på Lynfrosten.
  - Tænketanken GeoHav og NIVArapporten bl.a. om tilstanden i Nyborg Fjord.
  - Valgkampagnen op til kommunalvalget og deltagelsen i valgmøder.
  - Afgørelsen i Planklagenævnet.
  - Forventede aktindsigter.
  - Medlemsopbakningen.
  4. Forventede aktiviteter for det kommende år - ved Karin.
  - Fokus på projektprocessen på Lynfrosten, når nedrivning og byggeri begynder.
  - Opfølgning af vores appel til Miljøministeren om opdatering af jordforureningsloven og dens baggrundsmateriale.
  - Kontakt med aktivister, der arbejder med oprensning af giftgrunde andre steder i Danmark.
  - Et vågent øje på evt. forurening med PFOS i Nyborg.
  - Arbejde med ændring af et par af vores vedtægter.

  5. Årsregnskab revideret af Poul Erik Knudsen – ved kasserer Lene Ingemann Skyggelund.
  Godkendt
  6. Budgetforslag - ved Lene.
  Vedtaget
  7. Kontingent for næste kalenderår 2023 - ved Lene.
  Det fastholdes på 100 kr. pr medlem.
  8. Behandling af evt. indsendte forslag – ved Lene.
  Ingen.
  9. Eventuelt – ved Karin
  Forsøg på at få møde med EU-PM Cristel Schaldemose.

-----------------------------------------------------------------------

Resume af digital generalforsamling:
Den 26. april 2021

Referat - Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark
 Generalforsamling 26. april 2021 kl 19 – afholdt digitalt over Teams
Indledning ved digital mødeleder: Janni Sørensen konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt både tidsmæssigt og hvad angår den digitale afholdelse.
Der er lavet en bekendtgørelse fra erhvervsministeriet, der gør, at man gerne må holde generalforsamlinger, og som gør det fuldt lovligt at tage beslutninger og godkende regnskaber mm.

Referent: Karin Di Martini
Dagsordenens rækkefølge blev ændret for at få et bedre flow.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter :
Referat skrevet under hvert punkt.

1. Formandens årsberetning - v. Karin Di Martini
Bestod af følgende punkter:
- Baggrunden for foreningen
- Foreningens stiftelse - den 5. juni 2020
- Andre aktiviteter i sidste halvår 2020
- Aktiviteter i 2021
Beretningen er indsat herunder *
I den efterfølgende spørge- og debatrunde blev det aktuelle ejerskab af Lynfrosten vendt.

2. Bestyrelsens aktuelle sammensætning – v. Karin.
Karin Di Martini som formand
Preben Jørgensen næstformand
Lene Skyggelund kasserer
Jesper Ammitsbøl – IT-ansvarlig for hjemmesiden Lynfrosten.dk
Desuden er Poul Erik Knudsen revisor for foreningen

3. Tilknyttede arbejdsgrupper – v. Karin
Vi har kun Høfte 42 – som ikke har nogen sager, der kører igennem os.
To repræsentanter derfra har observatørstatus i bestyrelsen.

 1. 4. Forventede aktiviteter for det kommende år - v. Karin.
  Vores fremtidige opgaver forventes at blive følgende:
  - Indsendelse af appel til alle miljøordførerne i folketinget om ændring af jordforureningsloven.
  - Lægge politisk pres for at få afsat flere statslige midler til oprensning af giftgrunde og generationsforureninger i Danmark.
  - Opmærksomhed på målingerne i Nyborg Havn og Fjord i forbindelse med det planlagte havnebad og stranden ved Sølyst, hvor der er konstateret giftig udsivning fra forskellige ”diffuse” kilder.
  - Arbejde for, at kommunalvalget i november også kommer til at handle om Lynfrosten og i øvrigt kommunens håndtering af giftgrunde og giftkilder i Nyborg.
  Nyborg bør være den måske første kommune i Danmark med en giftgrundstrategi og en handlingsplan for oprensning og afværgeforanstaltninger.
  - Arbejde for at få flere medlemmer.
  - Arbejde for flere økonomiske midler – evt. ved at søge fonde. Her har Jannie Sørensen tilbudt at hjælpe.
  Vi vil få flere udgifter til juristen, når svarene fra planklagenævnet kommer.
  Der kommer desuden flere udgifter til administration af foreningen og evt. deltagelse i møder på landsplan.

5. Årsregnskab revideret af Poul Erik Knudsen - v. kasserer Lene Ingemann Skyggelund (Lene)
Regnskabet blev godkendt. Der sendes rykkere ud til de medlemmer, der er i restance.

6. Budgetforslag - v. Lene
Budgetforslaget blev godkendt. Pga. coronasituationen er der ikke en post til  rejseaktivitet; men det kan ændre sig. Hvad fondsansøgningerne giver, er heller ikke afklaret.

7. Kontingent for næste kalenderår – v. Lene
Enighed om, at kontingentet på 100 kr årligt er passende, så vi kan få så mange medlemmer som muligt.
Mange har benyttet sig af at støtte os med donationer. Det bliver den fremtidige strategi.

8. Indkomne Forslag
Ingen

9. Eventuelt
Deltagelse i medier blev debatteret kort.

* 1. Formandens årsberetning - v. Karin Di Martini
Baggrunden for foreningen
2017 - Vi har arbejdet med at forhindre byggeri af et indkøbscenter på Lynfrosten før oprensning af giftgrunden siden lidt før kommunalvalget i 2017, hvor vi deltog i diverse valgmøder, og jeg blev kontaktet af Radio Fyn, TV2 og andre medier.
2018 - I januar blev FBgruppen – Tjæren på Lynfrosten oprettet. I marts samme år blev navnet ændret til Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde, fordi Tjærekompagniets giftige spor er spredt rundt i Nyborg.
Det første år handlede meget om at sætte os ind i sagen – og deltage i debatten i medierne.
Og der blev dannet en arbejdsgruppe, som stadig eksisterer.
2019 blev et meget aktivt og udadvendt år med aktioner og et stort debatmøde om giftgrunde i Danmark på 3F med deltagelse af eksperter og landspolitikere.
Lene Skyggelund og jeg tog til Christiansborg sammen med folkene fra Høfte 42 for at mødes med miljøordførere samt aflevere et brev til Miljøminister Lea Wermelin. Vi havde forinden samme dag været til møde med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening oa. (Det kom der meget skuffende absolut ingenting ud af).
Region Syddanmark fjernede Lynfrosten fra indsatslisten efter flere miljøvurderinger fra DMR.
Kommunen kunne nu frit sende et lokalplansforslag for Lynfrostengrunden til høring.
2020 - I begyndelsen af året afholdt Nyborg Kommune et borgermøde om lokalplanen på Bastionen.
Vi deltog med mange kritiske spørgsmål til stor irritation for ordstyreren og paneldeltagerne.
Jesper Ammitsbøl og jeg tog på felttur med tre eksperter / medarbejdere ved regionen.
Efter feltturen indsendte vi en forureningsanmeldelse over sandsynlig forurening af Storebælt via regnvands- og havledning.
Vi indsendte høringssvar til kommunen imod lokalplanen (der blev afvist), lavede en underskriftindsamling (med over 1200 underskrifter på kort tid), og klagede til ombudsmanden (klagen blev afvist).
Corona satte fra april en stopper for de fleste udadvendte aktiviter herunder den fysiske underskriftindsamling.
Vi besluttede så at sende en klage til Planklagenævnet
I begyndelsen af 2020 havde fået vi kontakt med jurist Louise Faber, som nu overbeviste os om, at en klage ikke ville blive taget alvorligt, med mindre vi var en landsdækkende forening med mindst 100 betalende medlemmer.

Foreningens stiftelse - den 5. juni 2020
Louise Faber blev vores jurist – og sørgede for oprettelsen af foreningen med CVRnr, vedtægter mm.
Høfte 42 blev tilknyttet foreningen som ekstern selvstændig arbejdsgruppe med obervatørstatus i bestyrelsesgruppen.
Vi nåede i løbet af en uge op på over 150 medlemmer og fik således økonomi til at indsende både en klage over lokalplanen og en klage over miljøvurderingen samt betale regningen til juristen.
Nyborg Kommunen indsendte replikker til vores to klager ved Planklagenævnet, og dem har vi med juridisk hjælp svaret på gennem hele efteråret. Klagenævnets afgørelse kan trække ud i helt op til to år.

Andre aktiviteter i sidste halvår 2020
I august cyklede jeg helt tilfældigt igennem udkanten af den giftige røgfane fra en eksplosionsulykke på Fortum. Naboer, strandgæster oa blev adviseret alt for sent. Det er der indsendt en klage over. Sagen verserer stadigvæk. Vi har fået en invitation til et møde med Fyns Politi og Beredskab Fyn. Dette er dog gentagende gange blevet udskudt pga corona; men der er en tovholder på hos politiet, som indkalder så snart, det er muligt.

I september tog Preben Jørgensen og jeg på foreningens vegne (sammen med Høfte 42-folkene) til høring på Christiansborg om generationsforureninger – og fik lige efter paneldebatten kontakt med adskillige deltagende miljøordførere.

Aktiviteter i 2021
- Januar – holdt vi det vedtægtsbestemte møde i bestyrelsen, som er selvsupplerende.
- Bestyrelsesmedlemmerne valgte at fortsætte uændret.
- Siden mødet har vi arbejdet med forberedelse af denne digitale generalforsamling
- Mens vi venter på afgørelsen i Planklagenævnet, har vi arbejdet på at få jordforureningsloven ændret:
Man må ikke bygge boliger og institutioner på en giftgrund, men liberal erhverv må man godt etablere, selv om de ansatte der bliver udsat lige så meget for afgasning fra giftene i undergrunden som ansatte og brugere i en institution.
- I februar indsendte jeg en mail med en appel om ændring af miljø / jordforureningsloven til miljøministeren.
Miljøministeriet ville ikke sende det videre til Lea Wermelin og kom med et administrativt svar på mine spørgsmål.
- I marts svarede jeg med krav om, at ministeren fik min mail.  Det har jeg pt. ikke fået nogen respons på.
- I marts deltog jeg i et digitalt borgermøde om risikostyring i Nyborg ved ekstremt vejr. Jeg stillede et spørgsmål ang. faren for øget giftig udsivning fra Nyborgs mange giftgrunde og områder – og fik et svar, der kun kan tolkes som, at der ikke er og der vil ikke blive taget højde for giftudsivning i risikostyringsplanen.
- Den 26. april afholdes generalforsamling.

---------------------------------------------------------------------

>>> Beslutnings-referat vedr. stiftende generalforsamling <<<

For foreningen

Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark

Den stiftende generalforsamling blev afholdt

Dato: 5.6.2020
Sted: Boesensgade 13, 5800 Nyborg
Tid: kl. 15.00

Tilstede:
Karin Di Martini, Preben Jørgensen, Lene Ingemann Skyggelund, Jesper Ammitsbøll Sørensen.

Karin Di Martini blev valgt som mødeleder og Lene Ingemann Skyggelund som mødets sekretær.

 1. Vedtægterne blev gennemgået
 2. Budgettet for 2020 med nedenstående poster, blev godkendt:

 
Indtægter fra medlemmer, anslået, 15.000,00 kr.

Udgifter:
Etablering af forening, -7.500,00 kr.
Indgivelse af klage ved. lokalplan, 5.000,00 kr.
Klagegebyr til Planklagenævnet, -1.800,00 kr.
Oprettelse af konti m.v., - 700,00 kr.

Vedtægter blev vedtaget enstemmigt og foreningen blev erklæret for stiftet

 1. Bestyrelsen blev udpeget, og består af
 1. Det blev besluttet at overlade til bestyrelsen om ønsket at udpege revisor: 
 • Poul Erik Knudsen, Præstevænget 22, 5800 Nyborg, knudsen@godmail.dk -
  tlf. 30 11 64 89.

  Det blev besluttet at overlade det til bestyrelsen at udarbejde og udsende pressemeddelelse. 

  Referat: Lene Ingemann Skyggelund