placeholder.jpg

Åbne breve til politikere og butikker m.fl.


Den 7. december 2023
Alle direktørerne for de virksomheder, der har givet tilsagn om at etablere sig på Lynfrosten,  har privat fået dette brev.

Det er:
Elgiganten, 
Netto og BR, Kirrpu, Jysk, SPORT24, NORMAL HQ, Maxi Zoo, T-Hansen, 
Harald Nyborg

Virksomhedens og direktørens navn er erstattet af prikker herunder:

Kære ....
Jeg henvender mig til dig på vegne af - Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark, fordi du er direktør i ....

Vi er oplyst om, at virksomheden vil etablere sig i det planlagte butikscenter Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg – i daglig tale kaldt Lynfrosten eller giftgrunden Lynfrosten.
Er du sikker på, at det er den rigtige beslutning?

Igennem de sidste mange år er der blevet lavet undersøgelser og udarbejdet rapporter, der påviser hvor meget gift fra kemivirksomheden Tjærekompagniet, der er gravet ned på grunden, og hvordan giftstofferne er sivet ud til omgivelserne fra gamle bassiner med kemirester fra udvinding af tjæreolie og tromler med pesticider, der blev forbudt allerede i slutningen af 50’erne.
Frysehuset Lynfrosten blev bygget i sommeren 1970 oven på brandtomten efter Tjærekompagniet (nedbrændt i okt. 1969). Branden var bl.a. blevet efterslukket med et lag jord. Giften blev ikke fjernet før byggeriet. Det betyder desværre også, at rapporterne ikke er fyldestgørende, fordi der ikke har været adgang til den gift, der lå under de gamle nu nedrevne kølehusbygninger.
Dette forhold betyder dog ikke, at de nye ejere af Lynfrostengrunden kan lukke øjnene for den skjulte forurening, for der er bl.a. blevet skrevet utallige artikler om det – og det er blevet nævnt og gentaget ofte både i radio, på TV og på de sociale medier. Der er blandt andet blevet advaret kraftigt om, at man risikerede at pilotere i blinde, hvis man ikke undersøgte undergrunden der, hvor man havde til hensigt at grave og /eller pilotere. Alligevel valgte bygherre Innovater at ignorere advarslerne og lade det være op til underfirmaerne at støde på giften. Nogle af dem har til stor potentiel skade for deres medarbejdere valgt at bagatellisere risikoen – og haft et yderst lemfældigt forhold til sikkerheden på arbejdspladsen – især hvad angår foranstaltninger mod at blive eksponeret for afgasning fra de nedgravede og sammenblandede giftstoffer.
Arbejdstilsynet har givet flere strakspåbud, som ikke er blevet overholdt. Man er fortsat med at arbejde uden den nødvendige beskyttelse. Man er fortsat med at pilotere i blinde – altså uden analyser af, hvad undergrunden indeholder, og som ville blive åbenbaret og ramt ved kontakt med gravemaskiner og piloteringspæle.

Hvad betyder det for en butik som jeres?
Jo, det betyder, at giften igen bliver skjult bl.a. under de bygninger jeres medarbejdere skal opholde sig i mange timer om ugen.
Lige som det var tilfældet med Lynfrosten, vil afgasningen på et tidspunkt trænge igennem diverse afværgeforanstaltninger. Det kan ikke undgås. Det skyldes, at det ikke ”bare” er tjære, der ligger i jorden. Det er f.eks. yderst ætsende kemi som Chlorphenol (klorfenol) og andre phenoler som kræftfremkaldende Trichlorophenol. Når først der er kommet sprækker i afværgemembraner, filtre m.m., så er der fri bane for de andre kemikalier – dvs. også pesticiderne, der pga. af deres farlighed blev bandlyst allerede i 50’erne, hvor man ellers havde et ”afslappet” forhold til miljøpåvirkninger.

Sagen går ikke væk. For nylig er beskæftigelsesministeren gået ind i den. Det gælder i første omgang bygningsarbejderne, hvis repræsentanter har været på Christiansborg pga. af svære gener som hovedpine, kvalme og træthed ud over det sædvanlige m.m. Det er i øvrigt samme symptomer, som naboer og forbipasserende har oplevet og oplever.
Desværre er de af kommunen som tilsynsmyndighed og af bygherre Innovater a/s blevet affejet og af en direktør i sidstnævnte sågar blevet latterliggjort med påstanden om, at de nok er blevet syge pga pressens skriverier.
I begyndelsen af 2024 vil folketinget behandle et lovforslag / beslutningsforslag om ændring af jordforureningsloven, som udspringer af Lynfrostensagen. For nuværende stiller loven ikke krav om oprensning forud for nybyggeri af erhvervsejendomme. Havde man villet bygge en institution, var tilladelsen ikke blevet givet.
Jeg tror, de fleste kan blive enige om, at blødt erhverv som butikker og kontorer er at sammenligne med institutioner, når det kommer til kemipåvirkning på arbejdspladsen. Man går jo ikke med beskyttelsesudstyr på hverken i en børnehave eller i en butik med elektriske artikler, slik, sengetøj oa.

Jeg beklager denne lidt lange redegørelse (dog korte i forhold til sagens kompleksitet); men jeg håber, at du alligevel har læst den og fået noget at tænke over. Den er ment venligt - og sendes af hensyn til jeres indsigt i det, I uden tvivl vil blive konfronteret med på anden vis.
Når I etablerer jer på giftgrunden Lynfrosten vil debatten uden tvivl fortsætte også i forhold til jeres miljøpolitik – og dermed jeres brand / jeres image.

Hvis du eller andre i direktionen vil mødes med mig til en god samtale om ovenstående eller vil have yderligere information på mail, er I meget velkomne til at henvende jer.

Venlig hilsen
Karin Di Martini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nyborg den 13. september 2023
Åbent brev til Miljøminister Magnus Heunicke
Ang. giftgrunden Lynfrosten og sundhedskadelige gener fra byggeriet der.

Kære Miljøminister Magnus Heunicke

Jeg er som formand for Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark nødt til at henvende mig direkte til dig.

Måske har du hørt om giftgrunden Lynfrosten, der ligger på adressen Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg.
Der har været flere undersøgelser af både grunden og af dens omfattende forureningsfane, som begge ligger i den gamle Strandeng Svanedammen tæt på Storebælt og Nyborg Fjord.
Det er en af Danmarks største giftgrunde og bliver betegnet som et giftdepot. Det stammer fra den gamle kemifabrik Tjærekompagniet, der nedbrændte i 1969.
Året efter i 1970 blev frysehuset Lynfrosten bygget direkte oven på brandtomten, og oven på de nedgravede gifttromler og giftbassiner, der stadig ligger spredt på hele grunden. Nogle er ved undersøgelser fundet, andre er det ikke, da frysehusets bygninger indtil nu har forhindret undersøgelser under fundamenterne.

Bygningerne er nu revet ned – og igennem de sidste par måneders nedbrydningsarbejde, er der kommet kontakt til både kendte og ukendte giftige hotspots i jorden med store luft- og lugtgener til følge for omgivelserne.
Der har været indsendt mange klager og bekymringsskrivelser til kommunen, der har tilsynspligten – ikke mindst fra de nærmeste naboer til nedbrydningspladsen. Kommunen erkender ganske vist, at der er lugt- og luftgener, men henholder sig til, at de et par gange om ugen kommer på tilsyn, og at alt ser ud til at foregå efter bogen. Den bog må være meget lemfældig, når naboer og andre oplever så stort ubehag - ind i mellem med hovedpine og kvalme.
Nedbrydningsfirmaet P. Olesen har også fået flere straksforbud af arbejdstilsynet efter anmeldelse fra 3F Østfyn.

Det helt store problem er, at det er lovligt at bygge butikker på giftgrunden, selvom det ikke på denne V2grund er lovligt at bygge boliger og institutioner uden forudgående oprensning.
Jordforureningsloven tillader erhvervsbyggeri uden oprensning - selv om det er blødt erhverv, der er at sammenligne med arbejdsforhold på en institution. Loven burde ændres på det her område, så der skal renses op først.
Selv kommunens beslutning om at fritage bygherre for VVMpligt er tilsyneladende lovlig, selvom det betyder, at ingen har styr på, hvad der er sket med udsivningen under den voldsomme nedrivningsproces, hvor der som nævnt har været mange kemiske lugtgener. Det betyder også, at der ikke er styr på, hvad der yderligere vil ske med udsivningen, nu hvor piloteringen med 3000 piloteringspæle er gået i gang.

Allerede nu i de første dage af piloteringen oplever naboer, forbipasserende og kunder i butikkerne over for Lynfrosten de voldsomste lugtgener fra forureningen. Lugten stammer fra de massive kemiaffaldsdepoter på grunden, der nu får banket piloteringspæle direkte ned, hvor forureningen ligger mere eller mindre koncentreret - tæt på eller dybere under jordoverfladen.
Det vi oplever er, at giften / den kemiske stank nu hænger i luften - og vi kan antage, at der er kommet turbo på udsivningen i undergrunden, som selv i de tidligere utilstrækkelige undersøgelser er tæt på Storebælt.

Giftgrunden Lynfrosten ligger 700 m fra Storebælt og dens registrerede forureningsfane ca 300 m fra Storebælt og ca 500 meter fra Nyborg Fjord. Forureningsfanen er dog væsentlig større. Forureningsfanens registrering er nemlig ikke baseret på fakta og undersøgelser ud over de første ca 200-300 meter.
Region Syddanmarks beslutning om ikke at rense Lynfrosten op som generationsforurening, er baseret på en vurdering - altså ikke en undersøgelse. Man har sammenlignet med en tjæregrund på Midtfyn i et morænelandskab og ment / vurderet, at så sker udsivningen i strandengen Svanedammen, hvor giftgrunden Lynfrosten og dens forureningsfane ligger, sikkert på samme måde, hvilket ikke på nogen måde er tilfældet, hvis man skal se på geologien i området.

Da piloteringen og altså byggefasen allerede er gået i gang, er det nødvendigt med et landspolitisk indgreb for at sikre Nyborgs befolkning og ikke mindst naboerne til Lynfrosten og det helt tætliggende boligkvarter mod sundhedsskadelig påvirkning af de metoder, der tages i anvendelse under byggeriet.
Det er også nødvendigt at sikre naturen og havmiljøet omkring Nyborg, som i forvejen er ramt af miljøgifte, mod endnu mere giftig udsivning.

Vil du som miljøminister hjælpe os med at få sat en stopper for den miljøskandale, vi står midt i i Nyborg og ikke har andre muligheder for at få hjælp til?
Vil du som miljøminister sætte et lovgivningsarbejde i gang, så jordforureningsloven ikke kan bruges som alibi, når en kommune, som tilfældet er i Nyborg, ønsker at lave en lokalplan med byggeri på en giftgrund – og planklagenævnet kan afvise en klage, fordi de færdige bygninger og erhverv i sig selv ikke er forurenende?

Vi inviterer dig hermed på en tur til Nyborg, hvor vi kan vise dig stedet, hvor det er galt, og vi kan få en samtale om det hele.
Kontakt mig endelig, når du får mulighed for et besøg og måske et kaffemøde.

Venlig hilsen
Formand for Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark
Karin Di Martini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BK Rollo