placeholder.jpg

Om foreningen, vedtægter og generalforsamlinger

 Grundlovsdag 2020 blev foreningen ”Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark” stiftet som en landsdækkende forening. Initiativtagerne var en gruppe af den lokale miljøorganisation ”Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde”.

Den landsdækkende forenings hovedformål er
at  
opnå effektiv oprensning af giftgrunde i Danmark, herunder Nyborgs værste giftgrund, Lynfrosten og andre grunde i regi af foreningens nedsatte arbejdsgrupper, for herved

at
beskytte mennesker, nulevende som efterfølgende generationer, landskaber, natur og arter fra negativ sundheds- og miljømæssig påvirkning fra giftgrunde.

Foreningens underformål er blandt andet at anvende de demokratiske muligheder til afgivelse af høringssvar og klager i forbindelse med offentlige myndigheders beslutningsprocesser.

For at kunne klage over retlige fejl og mangler i netop den lokalplanproces, opdagede initiativtagerne, at klageadgangen var begrænset til foreninger med 100 betalende medlemmer og formelle vedtægter. Stiftelsen af den landsdækkende forening skal sikre såvel den nuværende uformelle Lynfrost-gruppe og andre uformelle grupper der arbejder for oprydning af giftgrunde i Danmark, den nødvendige klageadgang.

Foreningens formand Karin Di Martini forklarer, at klageadgangen eksempelvis er relevant i forbindelse med Nyborg Kommunes vedtagelse af lokalplan 302 og kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2017 vedr. den voldsomt forurenede Lynfrost-grund i Nyborg.

Foreningens første aktivitet blev derfor at indgive en juridisk velkvalificeret klage over kommunens vedtagelse af den lokalplan, der muliggør bebyggelse oven på den meget giftige grund.

Foreningen har stadigvæk brug for nye medlemmer for at sikre økonomi til bl.a. juridisk bistand i forbindelse med klagesagerne – samt til andre aktiviteter.

Hjælp os - klik på fanen: Bliv medlem.
Vi er selvfølgelig fortsat meget taknemmelige for alle de gamle medlemmer, der fortsat støtter os. TAK !

Foreningens bestyrelse består af:

 • Formand og talsperson: Karin Di Martini,
  Kasserer og talsperson: Lene Ingemann Skyggelund,
  Næstformand: Preben Jørgensen,
  Bestyrelsesmedlem: Jesper Ammitsbøll Sørensen

Foreningens email -  giftgrundeidanmark@gmail.com


>>> VEDTÆGTER <<<

Vedtægter 
Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark

 • 1 Navn mv.

Navn: 
Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark

Cvr.nr:
41411848

NEM-konto:
Konto: 5393 0251024
(Arbejdernes Landsbank)

Geografi:
Foreningen er landsdækkende

Hjemsted:
Nyborg         

Adresse: 
CO/ Karin Di Martini, Boesensgade 13, 5800 Nyborg

E-mail:
giftgrundeidanmark@gmail.com

Hjemmeside:
www.lynfrosten.dk

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1753912814918068/

 • 2 Formål
  Hovedformålet er
  at  
  opnå effektiv oprensning af giftgrunde i Danmark, herunder Nyborgs værste giftgrund, Lynfrosten og andre grunde i regi af foreningens nedsatte arbejdsgrupper, for herved

  at  
  beskytte mennesker, nulevende som efterfølgende generationer, landskaber, natur og arter fra negativ sundheds- og miljømæssig påvirkning fra giftgrunde.

Formålet er tillige:

at  
deltage aktivt lokalt, nationalt og internationalt i debatten vedr. spørgsmål omkring miljøinteresser med udgangspunkt i foreningens formål.

at  
anvende de demokratiske muligheder i forbindelse med lovgivnings- og beslutningsprocesser ved udarbejdelse af høringssvar, indsigelser og ved prøvelse af offentlige myndigheders beslutninger i tilsyn, rekursorganer, domstole med udgangspunkt i foreningens formål.

at  
styrke folkeoplysningen og dermed medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv og fremtid og deltage aktivt og engageret i samfundslivet med udgangspunkt i foreningens formål. 

 • 3 Politiske tilhørsforhold
  Foreningen er upolitisk på alle områder, der ligger uden for formålsparagraffen.

 • 4 Tegningsberettigede
  Foreningens aktiviteter, der kræver indgåelse af aftaler, udstedelse af påbud, indgivelse af høringssvar, indsigelser eller klager, eller anlæggelse af retssager o.l. kan kun ske på vegne af foreningen af de tegningsberettigede.

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening, eller ved en af disses forfald af formand og kasserer eller næstformand og kasserer.

Foreningens Kasserer kan skriftligt bevilliges fuldmagt til foreningens bankkonto herunder til netbank af foreningens tegningsberettigede. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af de tegningsberettigede ved skriftlig henvendelse til foreningens pengeinstitut. Tilbagekaldelsen har virkning fra den kommer frem til pengeinstituttet. 

 • 5 Udtalelse på vegne af foreningen
  Formanden og Kassereren kan udtale sig på vegne af foreningen og af bestyrelsen.
  Andre bestyrelsesmedlemmer kan udtale sig på vegne af bestyrelsen.
  Arbejdsgrupper kan udtale sig på vegne af arbejdsgruppen.
  Medlemmer af foreningen kan alene udtale sig på egne vegne.

 • 6 Kommunikation med medlemmerne
  Foreningen driver en hjemmeside og anvender internetbaserede midler, herunder navnlig Facebook, til at oplyse medlemmer om foreningens arbejde.

 • 7 Medlemskab
  Medlemmer af foreningen skal støtte foreningens formål og bestyrelsens arbejde og overholde foreningens ordensregler på Facebook.

Foreningen har tre kategorier af medlemskaber:
Betalende medlem.
Betalende medlem, der er en virksomhed eller foreninger.
Støtte medlemmer.

 • 8 Medlemskontingent
  Kontingentet udgør:
  100,00 kr./år.
  500,00 kr./år.
  0,00 kr./år
  Kontingent betales en gang årligt, første gang ved tilmelding på foreningens hjemmeside.
  Kontingentet angår medlemskab hele det kalenderår, hvor i betaling sker.
  (Kun betalende medlemmer kan deltage i generalforsamlingen).

 • 9 Indmeldelse og udmeldelse af medlemmer
  Medlemskab opnås ved indmeldelse på hjemmesiden med angivelse af fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse og for så vidt angår medlemskategori A og B ved betaling af kontingent til foreningens konto med angivelse af fulde navn.

Medlemskab træder i kraft ved medlemmets godkendelse af bestyrelsen.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet til foreningens e-mail. Udmeldelsen træder i kraft med det samme, den kommet frem til foreningen. Udmeldelsen registreres snarest muligt ved sletning af medlemmet fra medlemslisten.

 • 10 Eksklusion af medlemmer og blokering på Facebook
  Hvis et medlem på afgørende punkter modarbejder foreningens formål, herunder undlader at overholde foreningens vedtægter, ordensreglerne på Facebook, eller ved sin adfærd eller sine udtalelser i øvrigt skader foreningens omdømme, kan bestyrelsen blokere medlemmet på Facebook og/eller beslutte at den pågældende ekskluderes som medlem af foreningen.

Blokering på Facebook kan besluttes af den til enhver tid værende administrator på Facebook.

Eksklusion kan kun besluttes af Bestyrelsen. Beslutningen skal træffes enstemmigt. Hvis det pågældende medlem af foreningen tillige er medlem af bestyrelsen, er medlemmet afskåret fra at deltage i afstemningen om eksklusion. Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet på mail eller anden passende måde, og træder i kraft fra beslutningens fremkomst.

 • 11 Bestyrelsen  
  Bestyrelsen forvalter foreningens aktiviteter, og beslutter suverænt, hvilke sager bestyrelsen vil arbejde med på vegne af foreningens medlemmer. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
  Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og et passende antal arbejdende bestyrelsesmedlemmer.

  Alle bestyrelsens medlemmer skal være kategori A-medlemmer, eller have fuldmagt til at indgå i bestyrelsen på vegne af et kategori B-medlem.

  Bestyrelsen er selvsupplerende, der kan optage nye medlemmer ved enighed i den siddende bestyrelse.

  Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer.

  Beslutningen træffes ved hvert kalenderårs begyndelse og offentliggøres på hjemmesiden, så den til enhver tid værende bestyrelse med funktion/titel fremgår af foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan udpege en ekstern revisor til revidering af regnskabet.

  Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning så ofte, det findes nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom.
  Hvis samarbejdet i bestyrelsen på et tidspunkt vanskeliggøres af interne uenigheder, kan det besluttes, at et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen. Den beslutning kan kun træffes, ved enighed blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 • 12 Arbejdsgrupper  

Bestyrelsen kan etablere arbejdsgrupper, der bemyndiges til at repræsentere foreningen og arbejde specifikt med emner eller aktuelle mærkesager, som bestyrelsen har besluttet, skal udgøre en aktivitet i foreningen.

Alle medlemmerne af en arbejdsgruppe skal være kategori A eller B medlemmer. Arbejdsgruppen forventes at være selvkørende praktisk og økonomisk, men skal holde bestyrelsen orienteret og løbende koordinere sit arbejde. Arbejdsgrupper er ikke tegningsberettigede på vegne af foreningen, hvorfor f.eks. indgivelse af klager, indsigelser, anlæggelse af sager m.v. skal ske ved bestyrelsen.

Bestyrelsen kan tilbagekalde sin bemyndigelse til en arbejdsgruppe ved meddelelse herom til arbejdsgruppen.

 • 13 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær.

 • 14 Ordinær generalforsamling     

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden juni-måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og på Facebook. Af indkaldelsen skal fremgå, at eventuelle forslag til dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Indkomne forslag samt senest reviderede regnskab og eventuelle budgetforslag offentliggøres på foreningens hjemmeside i så god tid som muligt før Generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der som udgangspunkt indeholder følgende punkter:

Valg af mødeleder og mødesekretær.

 1. Aflæggelse af årsberetning v. formanden.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. kasserer.
 3. Redegørelse for bestyrelsens aktuelle sammensætning.
 4. Redegørelse over godkendte arbejdsgrupper og indholdet af deres arbejde.
 5. Oversigt over forventede aktiviteter for det kommende år.
 6. Gennemgang af budget. 
 7. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
 8. Behandling af anmeldte forslag.
 • 15 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver en begrundet skriftlig anmodning herom til bevægelsens bestyrelse.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside og Facebook. Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

 • 16 Afgørelser på generalforsamlingen

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis bestyrelsens formand og mindst et andet bestyrelsesmedlem er til stede.

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes generelt ved simpel stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægt kan dog kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Angår vedtægtsændringen vedtægtens § 11, kan ændring kun ske, hvis forslaget er tiltrådt af foreningens tegningsberettigede.

Hvert medlem af kategori A og B har én stemme. Medlemmer af kategori C har ingen stemmeret. Står stemmetallene lige, har bevægelsens formand, eller ved dennes fravær næstformanden, den afgørende stemme. 

Beslutningsreferat af Generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside og/eller på Facebook efter Generalforsamlingens afholdelse.

 • 17 Økonomi, regnskab og hæftelse

Foreningens økonomi udgøres af medlemskontingent og udgifterne til foreningens virke. Foreningen tilstræber ikke at opspare formue, medmindre formuen opspares til et besluttet og nærmere specificeret formål/mærkesag.

Foreningens kasserer udarbejder budget og regnskab og ajourfører foreningens medlemsliste. Regnskabet underskrives af foreningens kasserer, inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter IKKE for foreningens udgifter.

 • 18 Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der alene er indkaldt med det formål. Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse af foreningens eventuelle midler. Anvendelsen skal være forenelig med foreningens formål.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling

Grundlovsdag den 5/6-2020                                

Karin Di Martini                                                            
Formand                                                                        

Preben Jørgensen
Næstformand

Lene Ingemann Skyggelund
Kasserer


>>> Referat vedr. stiftende generalforsamling <<<

For foreningen

Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark

Den stiftende generalforsamling blev afholdt

Dato: 5.6.2020
Sted: Boesensgade 13, 5800 Nyborg
Tid: kl. 15.00

Tilstede:
Karin Di Martini, Preben Jørgensen, Lene Ingemann Skyggelund, Jesper Ammitsbøll Sørensen.

Karin Di Martini blev valgt som mødeleder og Lene Ingemann Skyggelund som mødets sekretær.

 1. Vedtægterne blev gennemgået
 2. Budgettet for 2020 med nedenstående poster, blev godkendt:

 
Indtægter fra medlemmer, anslået, 15.000,00 kr.

Udgifter:
Etablering af forening, -7.500,00 kr.
Indgivelse af klage ved. lokalplan, 5.000,00 kr.
Klagegebyr til Planklagenævnet, -1.800,00 kr.
Oprettelse af konti m.v., - 700,00 kr.

Vedtægter blev vedtaget enstemmigt og foreningen blev erklæret for stiftet

 1. Bestyrelsen blev udpeget, og består af
 1. Det blev besluttet at overlade til bestyrelsen om ønsket at udpege revisor: 
 • Poul Erik Knudsen, Præstevænget 22, 5800 Nyborg, knudsen@godmail.dk -
  tlf. 30 11 64 89.

  Det blev besluttet at overlade det til bestyrelsen at udarbejde og udsende pressemeddelelse. 

  Referat: Lene Ingemann Skyggelund

- - - - - - - - - - 

Referat af Digital generalforsamling:
Mandag den 26. april 2021 kl 19.00

Referat - Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark
 Generalforsamling 26. april 2021 kl 19 – afholdt digitalt over Teams
Indledning ved digital mødeleder: Janni Sørensen konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt både tidsmæssigt og hvad angår den digitale afholdelse.
Der er lavet en bekendtgørelse fra erhvervsministeriet, der gør, at man gerne må holde generalforsamlinger, og som gør det fuldt lovligt at tage beslutninger og godkende regnskaber mm.

Referent: Karin Di Martini
Dagsordenens rækkefølge blev ændret for at få et bedre flow.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter :
Referat skrevet under hvert punkt.

1. Formandens årsberetning - v. Karin Di Martini
Bestod af følgende punkter:
- Baggrunden for foreningen
- Foreningens stiftelse - den 5. juni 2020
- Andre aktiviteter i sidste halvår 2020
- Aktiviteter i 2021
Beretningen er indsat herunder *
I den efterfølgende spørge- og debatrunde blev det aktuelle ejerskab af Lynfrosten vendt.

2. Bestyrelsens aktuelle sammensætning – v. Karin.
Karin Di Martini som formand
Preben Jørgensen næstformand
Lene Skyggelund kasserer
Jesper Ammitsbøl – IT-ansvarlig for hjemmesiden Lynfrosten.dk
Desuden er Poul Erik Knudsen revisor for foreningen

3. Tilknyttede arbejdsgrupper – v. Karin
Vi har kun Høfte 42 – som ikke har nogen sager, der kører igennem os.
To repræsentanter derfra har observatørstatus i bestyrelsen.

 1. 4. Forventede aktiviteter for det kommende år - v. Karin.
  Vores fremtidige opgaver forventes at blive følgende:
  - Indsendelse af appel til alle miljøordførerne i folketinget om ændring af jordforureningsloven.
  - Lægge politisk pres for at få afsat flere statslige midler til oprensning af giftgrunde og generationsforureninger i Danmark.
  - Opmærksomhed på målingerne i Nyborg Havn og Fjord i forbindelse med det planlagte havnebad og stranden ved Sølyst, hvor der er konstateret giftig udsivning fra forskellige ”diffuse” kilder.
  - Arbejde for, at kommunalvalget i november også kommer til at handle om Lynfrosten og i øvrigt kommunens håndtering af giftgrunde og giftkilder i Nyborg.
  Nyborg bør være den måske første kommune i Danmark med en giftgrundstrategi og en handlingsplan for oprensning og afværgeforanstaltninger.
  - Arbejde for at få flere medlemmer.
  - Arbejde for flere økonomiske midler – evt. ved at søge fonde. Her har Jannie Sørensen tilbudt at hjælpe.
  Vi vil få flere udgifter til juristen, når svarene fra planklagenævnet kommer.
  Der kommer desuden flere udgifter til administration af foreningen og evt. deltagelse i møder på landsplan.

5. Årsregnskab revideret af Poul Erik Knudsen - v. kasserer Lene Ingemann Skyggelund (Lene)
Regnskabet blev godkendt. Der sendes rykkere ud til de medlemmer, der er i restance.

6. Budgetforslag - v. Lene
Budgetforslaget blev godkendt. Pga. coronasituationen er der ikke en post til  rejseaktivitet; men det kan ændre sig. Hvad fondsansøgningerne giver, er heller ikke afklaret.

7. Kontingent for næste kalenderår – v. Lene
Enighed om, at kontingentet på 100 kr årligt er passende, så vi kan få så mange medlemmer som muligt.
Mange har benyttet sig af at støtte os med donationer. Det bliver den fremtidige strategi.

8. Indkomne Forslag
Ingen

9. Eventuelt
Deltagelse i medier blev debatteret kort.

----------------------------------------------------------------------------

* 1. Formandens årsberetning - v. Karin Di Martini
Baggrunden for foreningen
2017 - Vi har arbejdet med at forhindre byggeri af et indkøbscenter på Lynfrosten før oprensning af giftgrunden siden lidt før kommunalvalget i 2017, hvor vi deltog i diverse valgmøder, og jeg blev kontaktet af Radio Fyn, TV2 og andre medier.
2018 - I januar blev FBgruppen – Tjæren på Lynfrosten oprettet. I marts samme år blev navnet ændret til Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde, fordi Tjærekompagniets giftige spor er spredt rundt i Nyborg.
Det første år handlede meget om at sætte os ind i sagen – og deltage i debatten i medierne.
Og der blev dannet en arbejdsgruppe, som stadig eksisterer.
2019 blev et meget aktivt og udadvendt år med aktioner og et stort debatmøde om giftgrunde i Danmark på 3F med deltagelse af eksperter og landspolitikere.
Lene Skyggelund og jeg tog til Christiansborg sammen med folkene fra Høfte 42 for at mødes med miljøordførere samt aflevere et brev til Miljøminister Lea Wermelin. Vi havde forinden samme dag været til møde med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening oa. (Det kom der meget skuffende absolut ingenting ud af).
Region Syddanmark fjernede Lynfrosten fra indsatslisten efter flere miljøvurderinger fra DMR.
Kommunen kunne nu frit sende et lokalplansforslag for Lynfrostengrunden til høring.
2020 - I begyndelsen af året afholdt Nyborg Kommune et borgermøde om lokalplanen på Bastionen.
Vi deltog med mange kritiske spørgsmål til stor irritation for ordstyreren og paneldeltagerne.
Jesper Ammitsbøl og jeg tog på felttur med tre eksperter / medarbejdere ved regionen.
Efter feltturen indsendte vi en forureningsanmeldelse over sandsynlig forurening af Storebælt via regnvands- og havledning.
Vi indsendte høringssvar til kommunen imod lokalplanen (der blev afvist), lavede en underskriftindsamling (med over 1200 underskrifter på kort tid), og klagede til ombudsmanden (klagen blev afvist).
Corona satte fra april en stopper for de fleste udadvendte aktiviter herunder den fysiske underskriftindsamling.
Vi besluttede så at sende en klage til Planklagenævnet
I begyndelsen af 2020 havde fået vi kontakt med jurist Louise Faber, som nu overbeviste os om, at en klage ikke ville blive taget alvorligt, med mindre vi var en landsdækkende forening med mindst 100 betalende medlemmer.

Foreningens stiftelse - den 5. juni 2020
Louise Faber blev vores jurist – og sørgede for oprettelsen af foreningen med CVRnr, vedtægter mm.
Høfte 42 blev tilknyttet foreningen som ekstern selvstændig arbejdsgruppe med obervatørstatus i bestyrelsesgruppen.
Vi nåede i løbet af en uge op på over 150 medlemmer og fik således økonomi til at indsende både en klage over lokalplanen og en klage over miljøvurderingen samt betale regningen til juristen.
Nyborg Kommunen indsendte replikker til vores to klager ved Planklagenævnet, og dem har vi med juridisk hjælp svaret på gennem hele efteråret. Klagenævnets afgørelse kan trække ud i helt op til to år.

Andre aktiviteter i sidste halvår 2020
I august cyklede jeg helt tilfældigt igennem udkanten af den giftige røgfane fra en eksplosionsulykke på Fortum. Naboer, strandgæster oa blev adviseret alt for sent. Det er der indsendt en klage over. Sagen verserer stadigvæk. Vi har fået en invitation til et møde med Fyns Politi og Beredskab Fyn. Dette er dog gentagende gange blevet udskudt pga corona; men der er en tovholder på hos politiet, som indkalder så snart, det er muligt.

I september tog Preben Jørgensen og jeg på foreningens vegne (sammen med Høfte 42-folkene) til høring på Christiansborg om generationsforureninger – og fik lige efter paneldebatten kontakt med adskillige deltagende miljøordførere.

Aktiviteter i 2021
- Januar – holdt vi det vedtægtsbestemte møde i bestyrelsen, som er selvsupplerende.
- Bestyrelsesmedlemmerne valgte at fortsætte uændret.
- Siden mødet har vi arbejdet med forberedelse af denne digitale generalforsamling
- Mens vi venter på afgørelsen i Planklagenævnet, har vi arbejdet på at få jordforureningsloven ændret:
Man må ikke bygge boliger og institutioner på en giftgrund, men liberal erhverv må man godt etablere, selv om de ansatte der bliver udsat lige så meget for afgasning fra giftene i undergrunden som ansatte og brugere i en institution.
- I februar indsendte jeg en mail med en appel om ændring af miljø / jordforureningsloven til miljøministeren.
Miljøministeriet ville ikke sende det videre til Lea Wermelin og kom med et administrativt svar på mine spørgsmål.
- I marts svarede jeg med krav om, at ministeren fik min mail.  Det har jeg pt. ikke fået nogen respons på.
- I marts deltog jeg i et digitalt borgermøde om risikostyring i Nyborg ved ekstremt vejr. Jeg stillede et spørgsmål ang. faren for øget giftig udsivning fra Nyborgs mange giftgrunde og områder – og fik et svar, der kun kan tolkes som, at der ikke er og der vil ikke blive taget højde for giftudsivning i risikostyringsplanen.
- Den 26. april afholdes generalforsamling.