placeholder.jpg

Om foreningen

 Grundlovsdag 2020 blev foreningen ”Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark” stiftet som en landsdækkende forening.
Initiativtagerne var en gruppe af den lokale miljøorganisation ”Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde”.

Den landsdækkende forenings hovedformål er
at  
opnå effektiv oprensning af giftgrunde i Danmark, herunder Nyborgs værste giftgrund, Lynfrosten for herved

at
beskytte mennesker, nulevende som efterfølgende generationer, landskaber, natur og arter fra negativ sundheds- og miljømæssig påvirkning fra giftgrunde.

Foreningens formål er også blandt andet at anvende de demokratiske muligheder til afgivelse af høringssvar og klager i forbindelse med offentlige myndigheders beslutningsprocesser og at opnå aktindsigt i relevante sager.

Da initiativtagerne undersøgte mulighederne for at kunne klage over retslige fejl og mangler i netop lokalplanprocessen for Lynfrosten, Storebæltsvej 10, Nyborg, kom det for en dag, at klageadgangen var begrænset til landsdækkende foreninger med 100 betalende medlemmer og formelle vedtægter.
Stiftelsen af den landsdækkende forening skulle således sikre den uformelle Lynfrosten-gruppe og andre uformelle grupper, der arbejder for oprydning af giftgrunde i Danmark, den nødvendige klageadgang.

Foreningens formand Karin Di Martini forklarer, at klageadgangen eksempelvis var relevant i forbindelse med Nyborg Kommunes vedtagelse af lokalplan 302 og kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2017 vedr. den voldsomt forurenede Lynfrosten-grund i Nyborg.

Foreningens første aktivitet blev at indgive en juridisk velkvalificeret klage til planklagenævnet over kommunens vedtagelse af den lokalplan, der muliggør bebyggelse oven på den forurenede og meget giftige grund.
Nævnet gav ikke foreningen medhold i klagen ud fra den begrundelse, at nybyggeriet ikke i sig selv forurener.
Planklagenævnet forholdt sig altså ikke til selve giftdepotet og forureningen.
Det forholdt sig heller ikke til, at byggeri oven på giftdepotet for fremtiden vil forhindre eller besværliggøre og fordyre en evt. fremtidig oprensning. 

Foreningen har efterfølgende fået løbende aktindsigt i processen omkring ændringen af arealanvendelsen på Lynfrosten, Storebæltsvej 10, Nyborg - herunder nedrivningstilladelser og byggetilladelser.
Vi er stærkt bekymrede for hvilke helbredsmæssige negative påvirkninger giften på grunden vil kunne få på bygningsarbejderne og andre, der vil komme i kontakt med den - ikke mindst under gravearbejdet.

Foreningen har siden stiftelsen fået et tættere og tættere samarbejde med andre grupper, der kæmper for oprensning af Danmarks store giftgrunde og arbejder for at forhindre forurening af omgivelserne ikke mindst af havmiljøet.

Foreningen har derfor stadigvæk brug for nye medlemmer for at sikre økonomi til bl.a. juridisk bistand i forbindelse med klagesager – samt til alle de andre aktiviteter.

Hjælp os - klik på fanen: Bliv medlem.
Vi er selvfølgelig fortsat meget taknemmelige for alle de gamle medlemmer, der vedvarende  støtter os. TAK !

Foreningens bestyrelse består af:

  • Formand og talsperson: Karin Di Martini,
    Kasserer: Anne Klindt Jørgensen
    Næstformand: Preben Jørgensen,
    Bestyrelsesmedlem: Jesper Ammitsbøll Sørensen

Foreningens email -  giftgrundeidanmark@gmail.com