placeholder.jpg

Vores aktiviteter


Fortløbende aktiviter:
- Arbejder for en ændring af miljøloven / jordforureningsloven, så man ikke fremover kan etablere erhvervsbyggeri oven på store giftgrunde før oprensning - bl.a. ved planlægning af møder med miljøordførerne i Folketinget og forsøge at få en høring på Christiansborg.
- Møder med andre miljøgrupper. 
- Behandler vores aktindsigter – bl.a. fast aktindsigt i projektprocessen i forbindelse med byggeriet på Lynfrostengrunden.
- Vedligeholdelse af og opdateringer på hjemmesiden og i Facebookgrupperne.
- Medlemshvervning og andet arbejde for at skaffe økonomi til aktiviteterne.

Kommende aktiviteter, som alle kan deltage i, vil blive skrevet om i fanen under VORES AKTIVITETER, når det er aktuelt. Se
DELTAG I KOMMENDE AKTIVITETER. (Link)

Tidligere aktiviteter oplistes herunder med det sidste årstal øverst.
Man går altså tilbage i tiden ved at scrolle. 

Vores aktiviteter 2024
Januar
- Ordinært vedtægtsbestemt bestyrelsesmøde den 4.1.2024.
Her blev bestyrelsens konstitueret som vedtaget ved det ekstraordinære bestyrelsesmøde i september 2023. 

-  Den 9.1.2024 tog formand Karin Di Martini og næstformand Preben Jørgensen til Christiansborg for at deltage i Folketingets 1.behandling af SFs beslutningsforslag om ændring og modernisering af jordforureningsloven. 
Inden folketingmødet havde vi et møde med SFs miljøordfører Marianne Bigum, som fremsatte forslaget i salen - og efter behandling holdt vi møde for at evaluere og tale om, hvad der skal og kan ske med det fremover. 

- Den 29.1. var formanden til foredrag på Bastionen med forfatteren til ”De Bedste familier” Kim Blæsbjerg, som bl.a. fortalte om baggrunden for romanen.
Den handler om Cheminovas forurening og konsekvenser for miljøet på og omkring Harboøre Tange og om befolkningens tavshedskultur i området.

Vores aktiviteter 2023:
  Januar
- Digitalt bestyrelsesmøde d. 4.1.2023 med bl.a. konstituering af den selvsupplerende bestyrelse. (Ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning). 

April
- Generalforsamlingen d. 25.4.2023 på ”Vestervold” - Frivilligcenter Nyborg.

  Maj 
- 14. maj tog en båd med to af vores medlemmer - Albert Pedersen og Elisabeth Waaler til Agersø Sund, hvor der var en båddemonstration / søbegravelse af Agersø Sund pga udledningen fra RGS Nordic ved Stigsnæs, som udleder tonsvis af spildprodukter fra den norske olieindustri.
Det var altså deltagelse med en båd i demonstrationen / "søbegravelsen" i Agersø Sund i forbindelse med, som Greenpeace skrev: "den norske oliegigant Equinor har i alt for mange år haft lov til at sende sit giftige spildevand til rensningsanlægget RGS Nordic i Danmark. Herfra bliver det ledt ud i Agersø Sund, der på trods af, at spildevandet bliver "renset", nu næsten er helt dødt på grund af de mange kemikalier.
I en symbolsk søbegravelse tog vi afsked med alt det, vi har mistet! Men Magnus Heunicke KAN redde det nødlidende sund, før det er for sent. Hvis han stopper importen af Norges oliespildevand NU – og ikke om 2,5 et halvt år, som han har lagt op til.
Tak til Rent Havmiljø Nu og Storebælt småbådsklub for at stable protesten på benene!".

  Juni 
- Efter et møde den 1. juni ang. etablering af faciliteter til ny vinterbadeklub evt. ved Søyst og byparken har vi indsendt en anmodning til Nyborg Kommune om aktindsigt i målinger af badevandskvaliteten - dvs kommende (lovede) målinger for giftstoffer herunder tungmetaller af sedimentet, vandsøjlen og biota - ligesom vi bad om den sandsynligvis eksisterende rapport om fækal forurening af Nyborg Fjord indre del.
Der blev henvist til NIVA-rapporten, som Karin Di Martini i maj havde gennemgået flere steder på FB i forbindelse med invitationen til deltagelse i begivenheden.

- Digitalt møde med SFs miljøordfører Marianne Bigum om:
1. Orientering af sagen om giftgrunden Lynfrosten.
2. Det problematiske i muligheden for, at kommunen kan give en virksomhed fritagelse for VVM-pligt - Ejerne af Lynfrosten Innovator a/s er netop blevet fritaget - både i forhold til nedrivning og til byggeprocessen.
3. Forslag om ændring af jordforureningsloven, bl.a. så det bliver et krav at rense op, før der bygges på en giftgrund.

- Karin Di Martini holdt foredrag den 13.6. om giftgrunden Lynfrosten hos Soroptimisterne i Nyborg på Nyborg Strand. Det handlede om:
Hvorfor er Lynfrosten en giftgrund? Hvor omfattende er forureningen?
Hvorfor bør der renses op?
Foredraget tog udgangspunkt i et diashow med korte tekster - og delt op i:
1. Forureningen 2. Vores aktiviteter 3. Spørgsmål

  Juli:
- Møde i Thyborøn med Bjarne Hansen fra Høfte 42.

August 
- TV2 Fyn den 13.8.2023 kl. 19.30.
Indslag med Tonny Fejerskov fra fagforeningen 3F om deres anmeldelse til Arbejdstilsynet efter konstatering af ildelugtende afgasning på og fra giftgrunden – og med Karin Di Martini om lugtgenerne og vores anmeldelse til Miljøstyrelsen af luftgenerne.

- P4 Morgen Fyn den 14.8.2023 mellem kl. 6.05 og 10.03.
Interview med Karin Di Martini om lugtgenerne sendt ca. kl. 8.20.
I løbet af programmet var der også udtalelser af Tonny Fejerskov 3F bl.a. om manglende brug af luftværnsmidler mod den giftige afgasning på nedrivningspladsen.

- Indsendelse af klager til Miljøstyrelsen over kemistank og andre gener i forbindelse med nedrivningen på Lynfrosten. Styrelsen henviser til Nyborg Kommunes tilsynspligt.
- Indsendelse af klager over kemistank og andre gener for omgivelserne i forbindelse med nedrivningen. Kommunen erkender, at der er gener, men ikke at nedrivningsfirmaet P-Olesen skal gøre mere eller at kommunen selv har et ansvar.
- Flere og flere klager på baggrund af vores oplysninger.

 September
- Indsendelse af spørgsmål til Region Syddanmark med opfordring til at undersøge Lynfrostens forureningsfane også på motorvejens østlige side med konkrete målinger især fordi, vi antager, at udsivningen vil øges væsentligt pga nedbrydningen og byggemetoder i forbindelse med det planlagte butikscenter.
- Indsendt forslag til Høring af forslag til ny regional udviklingsstrategi 2024-2027: Sammen om fremtidens Syddanmark.

- Vores arbejde med oplysning om forureningen af den indre del af Nyborg Fjord bl.a. omkring badestationen og den lille strand ved Sølyst har medført, at der er blevet foretaget analyser af sedimentet, der har påvist overskridelse af grænseværdier for bl.a. antracen og tungmetaller. Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget har herefter vedtaget at foreslå målestationen nedlagt og opsætning af advarsel mod badning. Om det er midlertidigt, vides ikke pt. Der skal sandsynligvis foretages flere undersøgelser.

- Vores klager over stanken i forbindelse med nedrivningen af Lynfrostens bygninger har fået chefen for TME-afdelingen til at love bedre kommunikation til borgerne.
- Vi har anmeldt fremkomsten af en ”giftsø” på Lynfrosten.
- Mange naboer og borgere har indsendt flere og flere klager over gener. Pressen er begyndt at interessere sig for naboerne.

- Åbent brev til Miljøminister Magnus Heunicke med opfordring til at ændre jordforureningsloven, så man ikke vil kunne bygge oven på en giftgrund uden forudgående oprensning samt appel om at gribe ind over for risikoen for øget udsivning og for sundhedsskadelig påvirkning af omgivelserne.
- Miljøordfører Marianne Bigum har efter vores kontakt med partisekretæren stillet et antal spørgsmål til miljøministeren ang. Lynfrosten og lovgivningen.

- Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark har den 14.9. fået ny kasserer ved et ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde.

Oktober
Den 10. oktober blev der arrangeret en demonstration for oprensning af Lynfrosten.
Det var i protest mod byggeriet på grunden, der er i fuld gang, og den kemiske stank og andre gener, som naboer, forbipasserende, kunder på den modsatte side af Storebæltvej og somme tider større dele af byen har været udsat for.
Demonstrationen startede på kl. 16 på Slipshavnvej ved Lynfrosten og gik hele vejen til Torvet, hvor der kl. 17 var taler af Dina Myrup Raabjerg (konservativt byrådsmedlem i Ikast-Brande), Karin Di Martini (formand for Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark) og Marianne Bigum (folketingsmedlem og miljøordfører for SF).
Demonstrationen var arrangeret af Jeannette Jersild og Louise Mathiasen fra:
Demonstration for oprensning af Lynfrostgrunden

Artikel i Nyborg Avis om demonstrationen (Link)
Imens Lynfrost-grundens ejer Innovator rullede den røde løber ud og tændte op for espressomaskinen, samledes medlemmer af foreningen Tjæren på Lynfrosten – og andre giftgrunde i Danmark på den anden side af Storebæltsvej, på fortovet ud for Cirkle K.

Artikel i Fyens Stifttidende om demonstrationen.
Se billeder og video: Demonstranter vandrede i protest over giftgrund: - Det er noget svineri (Link)


November
Den 4. november var der blevet inviteret til kaffemøde på Lynfrosten af ejerne Innovater a/s.
Foreningen anså det for en charmeoffensiv med flere af de bortforklaringer, vi er blevet mødt med. Desuden havde ingen lyst til at opholde sig på giftgrunden i længere tid. Derfor afholdt vi os fra at deltage og aftalte i stedet at mødes ved OK for at holde et stille møde og markere vores protest.
Artikel i Nyborg Avis om den stille protest. (Link)

Den 15.11. stillede SFs miljøordfører Marianne Bigum og Signe Munk et beslutningsforslag om ændring af jordforureningsloven.
B 74 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod byggeri oven på affaldsdepoter og kemiske hotspot og om modernisering af jordforureningsloven. (Link) 
Forslaget er lavet på baggrund af sagen om Lynfrosten og de mange sager om PFAS-forurening. 
Forslaget kommer til førstebehandling i Folketinget den 9. januar 2024

December
Formand for foreningen Karin Di Martini sendte et personligt brev til alle direktørerne for de firmaer, der vil etablere sig i det nye butikscenter på giftgrunden Lynfrosten. 

----------------------------------------------------------

  Vores aktiviteter fra april 2022 til april 2023:

- Vi har søgt og fået aktindsigt i hele nedrivnings-og byggeprocessen på Lynfrosten.
- Vi sendte i juni en bekymringsskrivelse til Miljøstyrelsen ang. manglende kontrol af regnvandsledning og havledning og fik svar samme måned.
Svaret fra MST var, at der ikke foretages målinger af den samlede udledning (havledningen), og at rensningsanlæggets tilladelser og kommunens tilladelser til udledning af overflade- og regnvand er uafhængige. Men på baggrund af vores oplysninger vil Miljøstyrelsen have fokus på regnvandsudledningerne fra området omkring Lynfrostengrunden. De vil derfor prioritere et fysisk tilsyn.
- Kontakt med andre aktive grupper og personer og opstart af tættere samarbejde med:
”Fjern Giften” (tidligere Høfte 42), Grindsted – Ren fremtid, Kettys Kamp (Grindsted), Agersø - Rent Hav  samt med Tænketanken Geo Hav.

---------------------------------------------------------
  Vores aktiviteter 2022
Ud over fortløbende aktiviteter:
- Digitalt bestyrelsesmøde d. 5. januar 2022 med bl.a. konstituering af den selvsupplerende bestyrelse.
- Digital generalforsamlingen i 2022 – digital, den 7. april kl. 19.00. 
- Arbejdet med strategi efter svaret fra planklagenævnet i december 2021 i forbindelse med vores klage over den planlagte ændring af arealanvendelsen på Lynfrostengrunden uden forudgående oprensning af giftdepotet. 

------------------------------------------------------
  Vores aktiviteter i 2021:
  Januar
- Bestyrelsesmøde d. 5. januar med bl.a. konstituering af den selvsupplerende bestyrelse. Ingen ændringer.
- Se mere i Facebookgruppen: Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde:
https://www.facebook.com/notes/tj%C3%A6ren-p%C3%A5-lynfrosten-og-andre-giftgrunde/referater-fra-bestyrelsen-og-ordin%C3%A6re-generalforsamlinger-fra-foreningen-tj%C3%A6ren-/819780202156070/

  Februar
- To breve afsendt til miljøminister Lea Wermelin ang. Jordforureningsloven.
Miljøministeriet havde ikke sendt det første til ministeren, men svaret på det selv. Svaret kunne vi ikke bruge til noget.
Vi valgte en anden postgang til brev nummer to. Se under juni.

  Marts og april
- Indkaldelse til og forberedelse af digital generalforsamling den 26. april 2021.

  Maj
- Deltagelse i Kystens Parlament ved Kongens Skibsbro d. 30.5.2021 i forbindelse med, at kutteren M/S Anton kom til Nyborg for at sætte fokus på FNs klimamål nr. 14. Arrangeret af lokale foreninger i samarbejde med Landsforeningen Levende Hav.
Efterfølgende - skrifteligt bidrag på en A 4 side om problemer med udsivning til havet omkring Nyborg fra byens giftgrunde.
Det blev d. 3.6. sendt til de lokale arrangører, som skar det ned til én sætning.  Derfor blev det i stedet d. 23.6.21 sendt direkte til Landsforeningen Levende Hav, der meddelte, at det ville indgå i deres rapport.

  Juni
- Brevet til Miljøministeren ang. opfordring til ændring af jordforureningsloven pga forældet baggrundsmateriale blev sendt til Bjarne Hansen fra Høfte 42-gruppen og overrakt til Miljøminister Lea Wermelin og SFs formand Pia Olsen Dyhr, da de sammen med miljøordfører for SF Signe Munk og andre var på besøg i Thyborøn.
Det var en lidt alternativ postgang; men en måde at sikre os, at miljøministeren modtog vores appel. Vi fik efterfølgende det svar, at der vil blive arbejdet med sagen.

  Juli
- Møde d. 13. juli med Beredskab Fyn (Mikkel Mygenfort) og Fyns Politi (Bjarne Puggaard) om Ulykken på Fortum sidste år.
- Aktindsigt vedr. regnvandsmålinger på Storebæltsvej, 5800 Nyborg og i området ved Østerdam samt udledninger til Storebælt.
- Aktindsigt vedr. Olietanke, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg. Svaret indikerer, at de er sløjfet af ejer efter forskrifterne.

  August
- Aktindsigt hos Nyborg forsyning & Service ang. udledningstilladelser i forhold til regnvandsledningen fra Lynfrosten og den nordøstlige forureningsfane, der fører urenset regnvand via havledningen direkte ud i Storebælt.
Udledningen føres, som var vores antagelse, uden om rensningsanlægget. Der er ikke givet udledningstilladelse specifikt for den.
Udledningstilladelserne gælder kun spildevand, der har været igennem rensningsanlægget.
20. august - Vores arbejde med at klage over den direkte udledning af giftigt regnvand fra giftgrunden Lynfrosten og dens forureningsfane til Storebælt ud for Knudshoved fik Signe Munk fra SF til at stille et § 20-spørgsmål til Miljøminister Lea Wermelin. Svaret var fejlbehæftet, men også med information om, at Miljøstyrelsen vil iværksætte en undersøgelse.

  September
- Skrivelse til Miljøstyrelsen med appel om at sætte fokus på den manglende kontrol og rensning af giftig udledning vis havledningen - ud fra utvetydigt rigtige oplysninger og ikke vildledningen fra NFS.
- Kontakt med Tænketanken GeoHav, som bl.a. sendte NIVA-rapporten om forurening i Nyborg Fjord.

  September - oktober
- Vi søgte aktindsigt i en hændelse (lørdag aften den 25.9.21) med udslip af ammoniak fra køleanlægget på Lynfrosten i forbindelse med demontering og forberedelse til nedrivning.
Efterfølgende sendte vi flere advarsler til Nyborg Kommune om uhensigtmæssigheder begået af nedrivningsfirmaet, som herefter fik flere påbud. Flere af vores medlemmer har hjulpet bl.a. med fotos.

  Oktober
- Vi rundede 1000 medlemmer i FB-gruppen 8. okt 2021.
- Vores valgkampagne i forbindelse med kommunalvalget skydes i gang lørdag d. 16.10. med uddeling fra en stand i Nygade og i gågaderne.
Lynfrosten blev et hovedtema i valgkampen.

  November
- Valgmøde i Vindinge Forsamlingshus den 3.11.
Debat-og valgmøde den 10.11. på Bastionen arrangeret af TV2 Fyn og Fyens Stifttidende.
Foreningens formand Karin Di Martini stillede spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen ang. jordforureningsloven og penge til oprensning af Danmarks store giftgrunde – og blev interviewet om det af TV2. Mødet og indslagene blev sendt direkte.

  December
- Planklagenævnet traf en afgørelse i vores to klagesager. Vi fik den om morgenen d. 23.12.21. Den gik os imod.

---------------------------------------------------
  Vores aktiviteter i 2020:
- Underskriftindsamling mod Lokalplan 302 – startede januar 2020.
Dens ordlyd:
Underskriftindsamling, blandt borgere i Nyborg.....
Af hensyn til borgerne i Nyborg og kommende brugere af det planlagte byggeri med offentlig adgang til Lynfrostgrunden (følgende matrikler: Nyborg Bygrunde 7ø, Nyborg Markjorde 1qy, Nyborg Bygrunde 927q), kræver vi, at Nyborg Kommune ikke giver tilladelse til byggeri af nogen art på de benævnte matrikler, Storebæltsvej 10, Nyborg, før den giftige forurening og kilden til forureningen af et stort område er fjernet.

-I høringsperioden blev der indsamlet 1055 underskrifter. Den fysiske indsamling blev stoppet i marts pga corona.
1055 underskrifter blev afleveret på PDF til Nyborg Kommune.

- Høring på Bastionen ang. Lokalplan 302 – arrangeret af Nyborg Kommune. Spørgsmål fra salen. Marts 2020

- Felttur med tre eksperter fra Region Syddanmark rundt i det forurenede område omkring Lynfrosten. Marts 2020

- Klage til Teknik og Miljø i Nyborg Kommune over giftig udledning fra Lynfrosten gennem regnvandsledningerne i Storebælt ved Knudshoved. Juni 2020.

- Stiftelse af Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark - Grundlovsdag 5. juni 2020 – med det formål at blive klageberettiget.
- Medlemskampagne for den nye forening.

- Udarbejdelse og indsendelse af to klager til Planklagenævnet over Lokalplan 302. Indsendt den 26. Juni 2020
Klagerne er delt op, så den ene omhandler lokalplanen og den anden miljøvurderingen.
Igennem hele efteråret har der være svar og gensvar igennem Planlagenævnet mellem parterne (Nyborg Kommunen og foreningen).
Vi har engageret jurist Louise Faber til at køre klagesagerne hos Planklagenævnet for os.

- Klage over beredskabet i forbindelse med en brand på Fortum Waste tirsdag den 4. august  2020.
https://fyens.dk/artikel/beredskab-ved-kemibrand-m%C3%B8der-kritik?fbclid=IwAR1varrfJ8EG3S58plT9o1IH1hnoIXj7QQ1wRgmut3PBlWszl0C3bsFUaGQ

- Møde med to repræsentanter for oprensningsfirmaet  Soiltech.  Den 21. september 2020 

- Høring om generationsforureninger på Christiansborg den 23. september 2020
Formand og næstformand fra foreningen deltog sammen med repræsentanter fra Høfte 42-gruppen.
Efter høringen:
Samtale med miljøminister Lea Wermelin om Jordforureningsloven.
Samtaler med miljøordførere.
Samtale oplægsholdere fra med oprensningsfirmaerne Krüger a/s samt Fortum Waste Solutions a/s.
Se høringen her:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6540.aspx?from=23-09-2020&to=23-09-2020&selectedMeetingType=&committee=&as=1#player

- Oprensning af generationsforureningerne kom på finansloven for første gang.
Vi havde meget aktivitet i FBgrupperne af den grund.