placeholder.jpg

Vores aktiviteter

Vores aktiviteter oplistes med det sidste årstal øverst - Man går altså tilbage i tiden ved at scrolle. 

Vores aktiviteter 2022:

- April
Generalforsamlingen i 2022 – digital, den 7. april kl. 19.00.
For betalende medlemmer - efter tilmeldelsen til foreningens mail – giftgrundeidanmark@gmail.com


- Januar
Digitalt bestyrelsesmøde d. 5.1.2022 med bl.a. konstituering af den selvsupplerende bestyrelse.
Ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Forberedelse af generalforsamling i foreningen før juni – planlægges til afholdelse i april.

Fortløbende aktiviter:
- Arbejde for en ændring af miljøloven / jordforureningsloven, så man ikke fremover kan etablere erhvervsbyggeri oven på store giftgrunde før oprensning - bl.a. ved planlægning af møder med miljøordførerne i Folketinget og forsøge at få en høring på Christiansborg.
- Møder med andre miljøgrupper. 
- Medlemshvervning og andet arbejde for at skaffe økonomi til aktiviteterne.
- Søge aktindsigter – bl.a. fast aktindsigt i projektprocessen i forbindelse med byggeriet på Lynfrostengrunden.

Vores aktiviteter i 2021:
- Januar
Bestyrelsesmøde d. 5. januar med bl.a. konstituering af den selvsupplerende bestyrelse. Ingen ændringer.
Se mere i Facebookgruppen: Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde:
https://www.facebook.com/notes/tj%C3%A6ren-p%C3%A5-lynfrosten-og-andre-giftgrunde/referater-fra-bestyrelsen-og-ordin%C3%A6re-generalforsamlinger-fra-foreningen-tj%C3%A6ren-/819780202156070/

 - Februar
To breve afsendt til miljøminister Lea Wermelin ang. Jordforureningsloven.
Miljøministeriet havde ikke sendt det første til ministeren, men svaret på det selv. Svaret kunne vi ikke bruge til noget.
Vi valgte en anden postgang til brev nummer to. Se under juni.

- Marts og april
Indkaldelse til og forberedelse af digital generalforsamling den 26. april 2021.

30. maj
Deltagelse i Kystens Parlament ved Kongens Skibsbro i forbindelse med, at kutteren M/S Anton kom til Nyborg for at sætte fokus på FNs klimamål nr. 14. Arrangeret af lokale foreninger i samarbejde med Landsforeningen Levende Hav.
Efterfølgende - skrifteligt bidrag på en A 4 side om problemer med udsivning til havet omkring Nyborg fra byens giftgrunde.
Det blev d. 3.6. sendt til de lokale arrangører, som skar det ned til én sætning.  Derfor blev det i stedet d. 23.6.21 sendt direkte til Landsforeningen Levende Hav, der meddelte, at det ville indgå i deres rapport.

- Juni
Brevet til Miljøministeren ang. opfordring til ændring af jordforureningsloven pga forældet baggrundsmateriale blev sendt til Bjarne Hansen fra Høfte 42-gruppen og overrakt til Miljøminister Lea Wermelin og SFs formand Pia Olsen Dyhr, da de sammen med miljøordfører for SF Signe Munk og andre var på besøg i Thyborøn.
Det var en lidt alternativ postgang; men en måde at sikre os, at miljøministeren modtog vores appel. Vi fik efterfølgende det svar, at der vil blive arbejdet med sagen.

- Juli
Møde d. 13. juli med Beredskab Fyn (Mikkel Mygenfort) og Fyns Politi (Bjarne Puggaard) om Ulykken på Fortum sidste år.

Aktindsigt vedr. regnvandsmålinger på Storebæltsvej, 5800 Nyborg og i området ved Østerdam samt udledninger til Storebælt.

Aktindsigt vedr. Olietanke, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg. Svaret indikerer, at de er sløjfet af ejer efter forskrifterne.

- August
Aktindsigt hos Nyborg forsyning & Service ang. udledningstilladelser i forhold til regnvandsledningen fra Lynfrosten og den nordøstlige forureningsfane, der fører urenset regnvand via havledningen direkte ud i Storebælt.
Udledningen føres, som var vores antagelse, uden om rensningsanlægget. Der er ikke givet udledningstilladelse specifikt for den.
Udledningstilladelserne gælder kun spildevand, der har været igennem rensningsanlægget.
20. august - Vores arbejde med at klage over den direkte udledning af giftigt regnvand fra giftgrunden Lynfrosten og dens forureningsfane til Storebælt ud for Knudshoved fik Signe Munk fra SF til at stille et § 20-spørgsmål til Miljøminister Lea Wermelin. Svaret var fejlbehæftet, men også med information om, at Miljøstyrelsen vil iværksætte en undersøgelse.

- September
Skrivelse til Miljøstyrelsen med appel om at sætte fokus på den manglende kontrol og rensning af giftig udledning vis havledningen - ud fra utvetydigt rigtige oplysninger og ikke vildledningen fra NFS.

Kontakt med Tænketanken GeoHav, som bl.a. sendte NIVA-rapporten om forurening i Nyborg Fjord.

- September - oktober
Vi søgte aktindsigt i en hændelse (lørdag aften den 25.9.21) med udslip af ammoniak fra køleanlægget på Lynfrosten i forbindelse med demontering og forberedelse til nedrivning.
Efterfølgende sendte vi flere advarsler til Nyborg Kommune om uhensigtmæssigheder begået af nedrivningsfirmaet, som herefter fik flere påbud. Flere af vores medlemmer har hjulpet bl.a. med fotos.

- Oktober
Vi rundede 1000 medlemmer i FB-gruppen 8. okt 2021.

Vores valgkampagne i forbindelse med kommunalvalget skydes i gang lørdag d. 16.10. med uddeling fra en stand i Nygade og i gågaderne.
Lynfrosten blev et hovedtema i valgkampen.

- November
Valgmøde i Vindinge Forsamlingshus den 3.11.
Debat-og valgmøde den 10.11. på Bastionen arrangeret af TV2 Fyn og Fyens Stifttidende.
Foreningens formand Karin Di Martini stillede spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen ang. jordforureningsloven og penge til oprensning af Danmarks store giftgrunde – og blev interviewet om det af TV2. Mødet og indslagene blev sendt direkte.

- December
Planklagenævnet traf en afgørelse i vores to klagesager. Vi fik den om morgenen d. 23.12.21. Den gik os imod.

Vores aktiviteter i 2020:
- Underskriftindsamling mod Lokalplan 302 – startede januar 2020.
Dens ordlyd:
Underskriftindsamling, blandt borgere i Nyborg.....
Af hensyn til borgerne i Nyborg og kommende brugere af det planlagte byggeri med offentlig adgang til Lynfrostgrunden (følgende matrikler: Nyborg Bygrunde 7ø, Nyborg Markjorde 1qy, Nyborg Bygrunde 927q), kræver vi, at Nyborg Kommune ikke giver tilladelse til byggeri af nogen art på de benævnte matrikler, Storebæltsvej 10, Nyborg, før den giftige forurening og kilden til forureningen af et stort område er fjernet.

I høringsperioden blev der indsamlet 1055 underskrifter. Den fysiske indsamling blev stoppet i marts pga corona.
1055 underskrifter blev afleveret på PDF til Nyborg Kommune.

- Høring på Bastionen ang. Lokalplan 302 – arrangeret af Nyborg Kommune. Spørgsmål fra salen. Marts 2020

- Felttur med tre eksperter fra Region Syddanmark rundt i det forurenede område omkring Lynfrosten. Marts 2020

- Klage til Teknik og Miljø i Nyborg Kommune over giftig udledning fra Lynfrosten gennem regnvandsledningerne i Storebælt ved Knudshoved. Juni 2020.

- Stiftelse af Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark - Grundlovsdag 5. juni 2020 – med det formål at blive klageberettiget.
- Medlemskampagne for den nye forening.

- Udarbejdelse og indsendelse af to klager til Planklagenævnet over Lokalplan 302. Indsendt den 26. Juni 2020
Klagerne er delt op, så den ene omhandler lokalplanen og den anden miljøvurderingen.
Igennem hele efteråret har der være svar og gensvar igennem Planlagenævnet mellem parterne (Nyborg Kommunen og foreningen).
Vi har engageret jurist Louise Faber til at køre klagesagerne hos Planklagenævnet for os.

- Klage over beredskabet i forbindelse med en brand på Fortum Waste tirsdag den 4. august 2020.
https://fyens.dk/artikel/beredskab-ved-kemibrand-m%C3%B8der-kritik?fbclid=IwAR1varrfJ8EG3S58plT9o1IH1hnoIXj7QQ1wRgmut3PBlWszl0C3bsFUaGQ

- Møde med to repræsentanter for oprensningsfirmaet  Soiltech.  Den 21. september 2020 

- Høring om generationsforureninger på Christiansborg den 23. september 2020
Formand og næstformand fra foreningen deltog sammen med repræsentanter fra Høfte 42-gruppen.
Efter høringen:
Samtale med miljøminister Lea Wermelin om Jordforureningsloven.
Samtaler med miljøordførere.
Samtale oplægsholdere fra med oprensningsfirmaerne Krüger a/s samt Fortum Waste Solutions a/s.
Se høringen her:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6540.aspx?from=23-09-2020&to=23-09-2020&selectedMeetingType=&committee=&as=1#player

- Oprensning af generationsforureningerne kom på finansloven for første gang.
Vi havde meget aktivitet i FBgrupperne af den grund.