placeholder.jpg

TJÆREN OG LYNFROSTGRUNDEN I MEDIERNE

Her er indsat links til relevante artikler i pressen – bl.a. links til historiske artikler.
De nyere artikler er der links til lidt længere nede på siden, så scroll. 
Se også underfanen: ARBEJDSMILJØET OG GENERNE (Link)

Det er f.eks. spændende læsning, at det var almindelig anerkendt for 15-20 år siden, at forureningen på "Tjæregrunden" er en af Danmarks værste.
I dag er denne giftgrund som med et trylleslag frikendt, selvom der ikke er rørt en finger for oprensning. Borgmesteren har flere gange udtalt, at man bygger uden om forureningen – altså om den forurening, der har bredt sig på HELE grunden og langt ud i den gamle strandeng Svanedammen – og som med regnvandet gennem udsivning og udledning ender i Storebælt..

HISTORISK OVERBLIK: LÆS HER! (Link) 

DERFOR STINKER DER STADIG AF KEMI (Link)
Artikel i Fyens Stiftidende - Derfor stinker det stadig af Kemi.
Skrevet af Mogens Rasmussen
Fra 2003 - opdateret 2005

86 ÅR MED SORT ARBEJDE (Link)
Artikel i Fyens ... 86 år med sort arbejde.
Skrevet af Mogens Rasmussen.
Kilde: Fra tjære til Tarco . Af Torben Svendrup, udgivet i anledning af Tarco A/S 75 år
Publiceret 21. februar 2005 kl. 01:00

EU'S VANDRAMMEDIREKTIV (Link)

Artikel af Af Morten Hansen i  Fyns Amtsavis den 13. okt. 2005:
Forsiden - EU vil rydde op i giftmareridt
En af Danmarks farligste giftgrunde - Tjærekompagniet i Nyborg - ryddes op for 40-50 millioner kroner
NYBORG: Med et direktiv i hånden kan EU kræve, at der bliver renset op på en ekstremt miljøfarlig kemikalie-losseplads i Nyborg.
En oprydning, der koster mellem 40 og 50 millioner.
Hidtil har amterne med jordforureningsloven i hånden kunnet hævde, at grunden i Nyborg med dens placering ikke udgør en væsentlig fare for drikkevandsinteresser og borgere - men den går formentlig ikke længere.
Grunden husede indtil 1969 den offentligt ejede virksomhed Tjærekompagniet.
I dag ligger Nyborg Lynfrosts bygninger på grunden, og ifølge EU udgør lossepladsen en væsentlig fare for dyr, planter og vandområder.
Det erkender civilingeniør Lone Frederiksen, fra Fyns Amts Jordforureningskontor da også.
- Grundvand kan jo løbe begge veje, og jeg kan ikke udelukke, at det blandede grund- og havvand ikke også løber ud i fjorden, siger Lone Frederiksen.
Amternes Videnscenter for Jordforurening har konkluderet, at Tjærekompagniets gamle grund udgør en fare for havmiljøet.
Det er sket på baggrund af en undersøgelse, hvor de har spurgt amterne. Og det er her, at Tjærekompagniet placeres på en top ti over de mest forurenede grunde i Danmark.
De gamle amter er væk om 16 måneder og de nye regioner har ingen anelse om, hvor mange penge de får til at rydde op i de giftgrunde, der enten lækker eller risikere at lække farlige giftstoffer til vandløb, søer og hav.
Eksperter vurderer, at den samlede regning for oprydningen efter naturdirektiverne vil blive et tocifret milliardbeløb.

Fyns Amtsavis den 13. okt. 2005
Nyborg sektionen - 
Gamle tønder buldrer stadig
Det gamle Tjærekompagni er i top ti over de mest giftige grunde i Danmark, men nu skal der måske ryddes op
Af Morten Hansen
NYBORG: Under asfalten ved Nyborg Lynfrost bag ved Gormsvej ligger en af landets mest giftige kemikalielossepladser, som det vil koste mellem 40-50 millioner kroner at rydde op i.
Det har hidtil heller ikke været meningen, at der skulle det. Men nu kan en strammere lovgivning om vandmiljø fra EU påbyde den kommende Region-syd at rive bygninger og asfalt ved Nyborg Lynfrost op og rense giftgrunden indenfor de næste ti år.
- Fra 1919 til 1967 forarbejdede Tjærekompagniet tjære fra gas- og koksværker, og mange affaldsprodukter fra denne produktion er sivet ned i jorden via overfladevand. Ydermere begravede man i årene fra 1947-1964 et ukendt antal tønder fyldt med pesticidaffald blandet med kalk, fortæller civilingeniør Lone Frederiksen, fra Fyns Amts Jordforureningskontor. Hun har Nyborg som sit arbejdsområde og er fuldt bekendt med den ekstremt giftige kemikaliegrund. Amterne skal ifølge jordforureningsloven prioritere forureninger, der kan gå ud over menneskers sundhed ved for eksempel at true drikkevandet eller arealer med beboelse eller institutioner.
Havvand og fjorde - For nuværende skal der efter loven således ikke ryddes op.
- Med den afstand den gamle fabrik - Tjærekompagniet - har til Nyborg Fjord er der i følge vores vurdering begrænsede drikkevandsinteresser, idet grundvandet hurtigt blandes med saltvand, og derfor ikke kan anvendes. Og med den nedlagte virksomheds placering truer den heller ikke beboelse eller børn, siger Lone Frederiksen.
Hun fortæller videre, at man tidligere har afskærmet grunden med et dræn i den nordlige side, idet man regnede med at eventuel spildevand løb nordpå mod Svanedammen.
Men det er netop det, at det giftige grundvand som omtalt alligevel blandes med havvandet der gør, at EU´s såkaldte Vandrammedirektiv kan få en væsentlig indflydelse på, hvorvidt der skal ryddes op. Direktivet, der er fra år 2000, foreskriver, at forurenede vandløb, søer og fjorde, der truer dyr og planter skal være i »god økologisk stand« senest i 2015. De nye regler indebærer således, at forurenede grunde, der ligger tæt på kysten og vandmiljøet skal prioriteres højere.
Og Lone Frederiksen erkender også, at de undersøgelser man foretog i forbindelse med etableringen af det nævnte dræn måske ikke har været grundige nok, og at man derfor skal lave nogle nye undersøgelser.

-------------------------------------------------------------------------------

LANDKORT DER VISER FORURENINGEN (Link)
Kort over forurening - region Syddanmark

TV2 FYN MED KENNETH MUHS (Link)
Genvalgt borgmester om hvad der skal ske med Lynfrosten 3. jan. 2018

FORURENING IKKE I VEJEN FOR BUTIKSCENTER (Link)
Fyens stifttidende: 8. okt. 2017 

NYE MÅLINGER: BUTIKSCENTER SKAL BYGGES PÅ KRAFTIGT FORURENET GRUND (Link)
AF: CARSTEN OLSEN
Publiceret 30. marts 2019 kl. 13:00

TV2FYN: NYE BORINGER: MASSIV FORURENING PÅ LYNFROSTGRUND (Link)
30. marts 2019 af Ole Frank Rasmussen

TV2FYN: CHRISTEL SCALDEMOSE VIL TAGE LYNFROSTEN OG DE ANDRE GIFTGRUNDE MED TIL EU'S MILJØKOMMISÆR (Link)

FYENS DK: HØJ RISIKO I NYBORG (Link) 
Ekstreme vejr vil true faktisk alle vores giftgrunde i Nyborg, som man kan se på kortet. De ligger inden for de røde områder. Oversvømmelse: Høj risiko i Nyborg
AF: KLAUS WIND KWI@FYENS.DK OG MOGENS RASMUSSEN MORAS@FYENS.DK
Publiceret 24. september 2018 kl. 04:59

LYNFROSTEN: NU BORER DE EFTER FENOL I NYBORG (Link)
TV2 Fyn den 28.8.2019
Artikel af : Erhvervsredaktør OLE FRANK RASMUSSEN
Region Syddanmark vil vide, hvor forureningen under kommende butikscenter flyder hen. Dansk Miljørådgivning er netop startet på nye boringer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikler om arbejdsmiljøet og gener fra byggeriet, kan læses i underfanen: 
Arbejdsmiljøet og generner (Link)


Fra de "glade år" hvor ingen tænkte nærmere over miljøet. Det var helt almindeligt dengang. 

UNDERGRUNDEN UNDER LYNFROSTEN KAN DU IKKE SE. MEN DEN SIVER TIL OMGIVELSERNE - OG RENSES DEN IKKE OP, NÅR DEN BÅDE BÆLT OG FJORD.